Actueel

Eigen eindtermen voor de basisvorming in het TSO

Sinds de invoering van de eindtermen in 1997 heeft de federatie Steinerscholen steeds afwijkingen ingediend op de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Dit gebeurde op basis van een arrest van het arbitragehof van 18 december 1996. Hierdoor werd er een procedure voorzien om afwijkingen op de eindtermen te verkrijgen op voorwaarde dat ze gelijkwaardig werden verklaard aan die van de overheid.


Nu MSV Gent een technisch secundair onderwijs heeft ingericht, was er nood aan een afwijking van de eindtermen van de basisvorming van het TSO. Deze gelden voor alle richtingen in het TSO en worden aangevuld met een voor iedere richting aangepast studieprofiel. Op 1 september 2016 is door de federatie Steinerscholen, in naam van de schoolbesturen van MSV en Hibernia, een afwijkingsaanvraag ingediend van de eindtermen tweede graad TSO voor de vakken Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Vreemde Talen en Natuurwetenschappen. Op 4 november gingen er hoorzittingen door met een commissie inspecteurs en een commissie onderwijsexperts waarna de inspectie een advies gaf aan de minister. Op 23 december 2016 is dit voorgelegd bij de Vlaamse Regering:

De Vlaamse Regering keurt de aanvraag goed van de vzw Federatie Steinerscholen Vlaanderen tot afwijking van de eindtermen voor de tweede graad technisch secundair onderwijs en hecht haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet tot bekrachtiging van dit besluit. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Dit is een belangrijke stap in de richting van het bekomen van een continuüm in het aanbod op steinerscholen van doorstromings- tot arbeidsgerichte onderwijskwalificaties, waarbij voorop staat dat we het ideaal van Steiner om tot een gespecialiseerde eenheidsschool te komen hoog in het vaandel blijven dragen. Het woord eenheidsschool heeft steeds veel aandacht gekregen, maar het woord ‘gespecialiseerd’ wat minder. Steiner bedoelde daarmee dat de bovenbouw geleidelijk aan steeds meer zou differentiëren vanaf klas 10, waarbij er een grote gemeenschappelijke basis voor iedereen zou blijven bestaan maar tegelijk ook ruimte zou zijn voor een uitbreiding in een bepaald gebied. Door een eigen vorm van TSO uit te bouwen, ontstaan er kansen voor die leerlingen binnen onze scholen die zich aangetrokken voelen tot meer concreet en al enigszins gespecialiseerd leren.