Actueel

Federatie Steinerscholen volgt onderwijsontwikkelingen op

Eén van de kerntaken van de Federatie Steinerscholen is het verzorgen van het overleg met overheid en andere maatschappelijke actoren. Dit met het oog op het vrijwaren van de belangen en de positie van de steinerscholenbeweging in Vlaanderen.

Dit overleg verloopt overwegend via OKO (Overleg Kleine Onderwijsvertrekkers) dat betrokken is in diverse overlegfora. In de toekomst houden we je via website en nieuwsbrief graag op de hoogte van belangrijke dossiers. OKO neemt deel aan diverse raden, commissies en werkgroepen van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). De Vlor formuleert voornamelijk adviezen aan de minister van onderwijs. Verder zijn er meer of minder structurele overlegorganen met het kabinet van de minister en de vakorganisaties. Ook met AgODi, het departement onderwijs, en de inspectie is er geregeld thematisch overleg en wordt er deelgenomen aan stuurgroepen van relevant wetenschappelijk onderzoek …

Ook op stedelijk niveau (Antwerpen, Brussel, Gent) participeert OKO in meerdere overlegorganen. Tot slot overlegt OKO geregeld met andere koepels en begeleidingsdiensten. OKO neemt momenteel deel aan meer dan 90 van deze overlegfora. Soms vindt er ook niet-structureel overleg plaats.

 

Om dit allemaal in goede banen te leiden, overleggen de OKO-partners onderling ongeveer om de zes weken, met mailverkeer tussenin.

 

OKO is een overlegplatform van vier kleine onderwijskoepels, elk met een eigen pedagogische begeleidingsdienst.

 

Belangrijke actuele dossiers waar reeds volop aan gewerkt wordt:

. De evaluatie en herziening van de eindtermen

. De ontwikkeling van het Referentiekader Onderwijskwaliteit

. De bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting

 

Dossiers die in de startblokken staan:

. Het loopbaanpact

. De herziening van het inschrijvingsrecht

. De modernisering van het secundair onderwijs

 

150051_Logo_OKO_vs2

 

. Federatie Steinerscholen vzw

. Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP)

. Inrichtende machten van het Protestants Christelijk  Onderwijs (IPCO)

. Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)