Actueel

MODERNISERING SECUNDAIR ONDERWIJS: gezamenlijk voorstel onderwijsverstrekkers voor een toekomstig studieaanbod voor de tweede en derde graad

De Vlaamse Regering zette met de conceptnota tweede en derde graad secundair onderwijs een belangrijke stap in de richting van een modernisering van het secundair onderwijs. De minister drukte bij de voorstelling haar intentie uit om een participatief traject op te starten met de onderwijsverstrekkers en sociale partners om haar matrixvoorstel verder uit te werken, te verfijnen en op punt te stellen. In antwoord daarop namen de onderwijsverstrekkers samen het initiatief om rond de tafel te gaan zitten met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk standpunt over de matrix.

 

De eigenheid van de steinerpedagogie wordt erkend

In het voorstel dat op 15 september aan de minister werd overhandigd werd de unieke plek van de steinerpedagogie door alle partijen erkend. Voorlopig werd de steinerpedagogie als brede D-richting binnen de matrix opgenomen in vier studiedomeinen, zowel in de tweede als de derde graad. Vanuit de vrijheid van onderwijs heeft OKO in de gesprekken beklemtoond dat de mogelijkheid van de aanvraag van afwijkingen op eindtemen en daaruit voortvloeiend het opmaken van een heel specifiek curriculumdossier op basis van de eigenheid van een pedagogisch project mogelijk moet blijven binnen een aanvaardbaar legistiek kader. Net omdat het project van de steinerscholen zich tot in de inhouden uitdrukt (wat uitzonderlijk is), toonde het probleem met de eindtermen zich bij de steinerscholen het sterkst. Het toekomstige curriculumdossier voor de studierichting steinerpedagogie zal dus per definitie met het eigen project verweven moeten zijn.

In de onderhandelingen werden daarnaast garanties gevraagd om het behoud van een bio-ecologische bouwrichting te blijven nastreven én om de buso-richtingen in de toekomst niet te sterk economisch te versmallen. De voorstellen rond D&A- en A-richtingen konden gezien de complexiteit dan ook nog niet tot in het detail worden uitgewerkt.

Meer informatie krijg je via volgende links:

Wie gedetailleerdere informatie wenst omtrent de matrix en de plaats van de steinerpedagogie kan contact opnemen met paul.buyck@steinerscholen.be.

naamloos